© 2009 - J.P.Vodovod a.d.Trebinje, Inc. All rights reserved.

J.P. VODOVOD A.D.  TREBINJE

Vodovodni sistem Trebinja postoji od 1903. god. Od maja 2005.god. preduzeće je organizovano u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i posluje kao akcionarsko društvo.

Naziv Preduzeća je Javno preduzeće za komunalnu hidrotehniku "Vodovod" akcionarsko društvo Trebinje. Skraćeni naziv Preduzeća je J.P. "Vodovod" A.D. Trebinje.
Sjedište Preduzeća je Trebinje, ulica Luke Ćelovića-Trebinjca broj 2.

v.d. Direktor: Spasoje Radović, prof.fiz.kult.

Izvršni direktor: Marina Gadža, dipl.građ.inž.

Osnovna djelatnost preduzeća je prikupljanje, proizvodnja, prečišćavanje, kaptiranje, distribucija i prodaja vode privredi, domaćinstvima i drugim potrošačima, uklanjanje otpadnih voda kanalizacijom i odvoz otpadnih voda iz septičkih jama na Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, održavanje sistema fekalne kanalizacije zaključno sa revizionim oknom do objekta, prečišćavanje otpadnih voda i održavanje Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

U sudski registar kod subjekta upisa  J.P.“Vodovod“ A.D. Trebinje,dana 23.01.2012 godine upisani su podaci o prenosu svojine u skladu sa Zakonom o prenosu prava svojine na kapital Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj:50/10), pa je, struktura akcijskog kapitala preduzeća slijedeća:

-    OPŠTINA TREBINJE 65%

-    PREF AD BANJA LUKA 10%

-    FOND ZA RESTITUCIJU REPUBLIKE SRPSKE                  AD   BANJA LUKA 5%

-    ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA 4,69%

-    OSTALI AKCIONARI 15,31%